Onlangs maakte Dion Staring bekend dat hij per direct was opgestapt bij Golden Glory. De beëindiging met Golden Glory had onder meer te maken met het wantrouwen in het management. Dion Staring vertelt zijn verhaal als eerste aan R1N.

R1N: Wat is er misgegaan tussen jou en het management?

“2011 was voor mij een teleurstellend jaar. Ik heb toen helaas maar twee keer gevochten. Hiervan heb ik één partij zelf moeten regelen. Daarnaast wacht ik nog steeds op mijn gage van het Golden Glory evenement in Moskou. In 2011 en de voorgaande jaren zijn er mij veel partijen en contracten beloofd maar zonder enig resultaat. Als het puntje bij paaltje kwam had Golden Glory iedere keer een andere reden waarom het uiteindelijk toch niet door ging. Bovendien hebben zij de onderhandelingen nooit inzichtelijk kunnen maken. Ik wilde niet meer afwachten en trainen voor niets. Duidelijkheid is voor mij erg belangrijk.”

“Om deze reden wilde ik de partijen die mij in 2012 zijn toegezegd en volgens Golden Glory “definitief” waren op papier hebben. Inclusief datum, tegenstander, gage enzovoort. Verder wilde ik dat mijn openstaande gage (van Moskou 28-05-11) werd uitbetaald of bekend zou worden wanneer ik dit bedrag zou ontvangen. Golden Glory heeft aan mijn verzoek geen gehoor gegeven of opheldering hierover kunnen verschaffen. Het vertrouwen in het management is hierdoor helemaal verdwenen. Toen zat er voor mij niets anders meer op dan te breken met Golden Glory.”

R1N: Is je droom in duigen gevallen of ga je gewoon verder?

“Mijn droom is niet in duigen gevallen. Ik baal er wel van hoe alles is gelopen. Mijn beslissing om Golden Glory te verlaten is natuurlijk niet in één nacht besloten. De wijze waarop Golden Glory echter op mijn verzoeken heeft gereageerd heeft mijn besluit doen versnellen.”

“Ik ben een vechter binnen en buiten de ring en net zoals gedurende mijn tijd bij de Luchtmobiele brigade, waar het motto is: ‘niet klagen maar dragen’, ga ik gewoon door. Ik heb juist deze beslissing genomen om mijn droom waar te kunnen maken. ‘Old soldiers never die’.”

R1N: Hoe ziet jouw toekomst er nu uit?

“Op 9 april vecht ik in Westervoort tegen Volkan Duzgan. Hier zal ik mijn Heavyweight wereldtitel verdedigen. Voorlopig train ik bij Bully’s gym in Arnhem, onder leiding van Charl Hasselaar en Kenneth Macnack. Verder train ik wat met vrienden. Mijn vriend, sparringpartner en vaste cornerman Stuart Samson, begeleidt mij op het MMA-gebied en zal in deze partij fungeren als mijn coach. Martijn Meenhuis van MMA Academy Twente begeleidt mij met strength en condition.”

“Ik ga me nu eerst volledig op deze partij focussen. Daarna zal ik rustig de tijd nemen om te bepalen waar ik zal gaan trainen en een nieuw management zoeken.”

R1N: Wat vind je ervan dat jouw sparringpartner/trainer Martijn de Jong trouw blijft aan Golden Glory?

“Dit vind ik erg jammer, maar het is zijn keuze.”

R1N: Wat vind je ervan dat het management van Golden Glory nieuwe evenementen wil organiseren terwijl er binnen de organisatie van alles speelt?

“Ik ben het niet eens met de wijze waarop het management bepaalde zaken aanpakt. De voornaamste reden van mijn vertrek heb ik in de voorgaande vragen beantwoord.”

R1N bedankt Dion Staring voor zijn openhartig gesprek.

 

Recently Dion Staring told that he immediately resigned from Golden Glory. The termination with Golden Glory had more to do with the distrust in their management. Dion Staring tells his story first to R1N.

R1N: Where did it go wrong between you and Golden Glory?

“2011 was a very disappointing year for me. I fought in that year only two times. One of these matches I arranged by myself. And I am still waiting on my money from my fight from Moscow. In 2011 and the previous years Golden Glory promised me a lot of matches and contracts, this without any result. Golden Glory did have every time a different reason why it eventually fell through. When it comes to the point they never could make the negotiation happen. I didn’t want to wait anymore and train for nothing. Clarity is very important to me.”

“I wanted the matches that Golden Glory promised me in 2012 and were final on paper. Including dates, opponent, salary etcetera. Furthermore I wanted my unpaid salary from Moscow 28-05-2011. Golden Glory didn’t respond to my request or gave clarification about my requests. My confidence in their management did completely disappear. There was no reason for me left why I should stay with Golden Glory.”

R1N: Has your dream been shattered or just go next?

“My dream is not shattered. I am very disappointed how everything went. I thought my decision to leave Golden Glory through. The way Golden Glory reacted to my request, made my decision easier.”

I am a fighter inside and outside the ring, just like my time at the Airmobile Brigade. The motto at the Airmobile Brigade is: “don’t complain but carry on”, so I just carry on. I made this decision to make my dream come true. ‘Old soldiers never die’.”

R1N: How do you see your future?

“On the 9th of April I will fight against Volkan Duzgun in Westervoort. I will defend my World Heavyweight title there. At the moment I am training at Bully’s Gym in Arnhem. My trainers there are Charl Hasselaar and Kenneth Macnack. I also train with some friends. My friend and sparring partner Stuart Samson coaches me in MMA. Martijn Meenhuis from MMA Academy Twente accompanies me with strength and conditioning.

“I will focus on my match against Volkan Duzgun for 100%. After the match I will decide where I will train in the future and find a new management.

R1N: What do you think of the fact that your sparring partner/coach Martijn de Jong stays faithful to Golden Glory?

“I think this is a pity, but it is his choice.”

R1N: What is your opinion about the fact that the management of Golden Glory wants to organize new events while there are things going on in the organization?

“I do not agree with the way management is handling certain issues. The main reason for my break-up with Golden Glory I already told you earlier.”

R1N wants to thank Dion Staring for his outspoken conversation.